Política de Protecció de dades

INFOSELF GROUP*, es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a aquesta web.
L'ús de la web implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Siusplau, tingui en compte que encara que pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, Política de Privacitat s'aplica només a la nostra web i no a les d'altres companyies o organitzacions a les que la web està redirigida. INFOSELF GROUP*, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat per el contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

1. Dret d'informació: En virtut en l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal INFOSELF GROUP* (d'ara endavant INFOSELF), informa a l'usuario d'aquest lloc web, de la existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per les societats que formen INFOSELF GROUP*, i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat: Les dades dels usuaris recullits mitjançant la nostra página web, seran recullits amb la finalitat de gestionar la seva solicitut i d'oferir els nostres serveis informàtics i de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclós els medis electrònics , de les nostres accions comercials, així com per gestionar la nostra nuestra relació comercial i / o contractual o qualsevol altre relació que mantingui amb nosaltres. En el cas de que rebem un CV tratarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV's per a la selecció de personal. Informem que aquest procés pot necessitar l'accés de tercers col·laboradors d' INFOSELF. En el cas de no voler que aquests tercers tenguin accés a les dades del CV per les finalitats indicades anteriorment, ens ho haurà de comunicar en el mateix enviament del CV.

3. Veracitat de les dades: L'usuari garantitza que les dades personals facilitades son veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos. En el cas de que l'usuari comuniqui les dades personals d'un tercer, respondrà davant aquest de la obligació de la informació establerta en l'art. 5.4 de la LOPD i de les consequències de no haver-li informat.

4. Consentiment de l'usuari: L'acceptació d'aquesta política de privacitat, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades recollides mitjançant la nostra pàgina web per la finalitat abans exposada, així com per l'enviament de newsletters, comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre la nostra empresa i els nostres productes i serveis.

5. Cessions: INFOSELF, realitzarà cessions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents. En aquest sentit, en cumpliment de la Llei 25/2007 de 18 d'octubre de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ja les xarxes públiques de comunicacions, s'informa a l'usuari que INFOSELF conservarà les dades de trànsit, requerides per llei, generades durant el desenvolupament de les comunicacions, així com en el seu cas, ho comunicarà als organismes competents quan es donin les circumstàncies previstes en la llei. En qualsevol altre cas sempre es sol·licitarà autorització prèvia de l'afectat.

6. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la LOPD, i en la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI dirigit a INFOSELF, amb domicili en Pla de Salt, 20, 17190 , Salt, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD o a la direcció de correu electrònic group@infoself.com

7. Mesures de seguretat: INFOSELF li informa de que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura del possible, l'accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites y la pèrdua de dades.

8. Confidencialitat: En cumpliment de la normativa vigent, INFOSELF, es compromet a cumplir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l'usuari faciliti durant la navegació a través de la pàgina web.

9. Cookies: INFOSELF, pot utilitzar cookies per gestionar la navegació per la seva pàgina web. L'usuari autoritza expressament la seva utilització per la finalitat anterior. Així mateix, l'usuari pot configurar el seu navegador perque l'avisi de la utilització de cookies i per evitar la seva instal·lació. Aquest fet pot provocar restriccions en les prestacions de navegació del lloc web d'INFOSELF. Llegeixi la nostra política de cookies per a més informació.


10. Tractament per compte de tercers: En aquells casos en que alguna de les societats que formen INFOSELF GROUP*, tinguin que accedir i/o tractar dades de caràcter personal dels que són responsables els seus clients per a la adequada prestació dels serveis contractats, ho farà en qualitat d'encarregada del tractament de conformitat amb lo establert en l'article 12 de la LOPD i concordants del Reglament 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la LOPD (d'ara endavant RDLOPD ) . En aquests casos l'accés i/o tractament de les dades personals es realitzarà d'acord amb els següents termes :

• INFOSELF únicament procedirà al tractament de les dades seguint les instruccions del client sense que pugui tractar-los amb una finalitat diferent de les que són objecte els serveis contractats, o de qualsevol altre forma que suposi un incumpliment de les instruccions expresses que el client li proporcioni.
• INFOSELF es compromet a no revelar, transferir, cedir o d'una altre forma comunicar els fitxers o dades en ells continguts, ja sigui verbalment o per escrit, per mitjans electrònics, paper, etc., a cap altre persona física o jurídica ni tan sols per a la seva conservació, sense previ consentiment del client.
• El client autoritza a INFOSELF, en qualitat d'encarregat del tractament , a subcontratar amb tercers, en nombre i per ccompte del client, part dels serveis contractats en aquells casos en que sigui necessari , respectant en tot moment la normativa de protecció de dades de caràcter personal. INFOSELF comunicarà al client les dades d'identificació de l'empresa subcontractada abans de procedir a la subcontractació, no obstant el client podrà dirigirse a INFOSELF en qualsevol moment per conèixer les dades identificatives de les entitats subcontractades que, en tot cas actuaran de conformitat amb la normativa de protecció de dades, amb els termes previstos en els serveis contractats i prèvia formalització amb INFOSELF d'un contracte d'accés a dades per a la prestació de serveis, en els termes previstos en els articles 12 de la LOPD i 20 del RDLOP .
• INFOSELF en cumpliment de l'artcle 10 de la LOPD s'obliga a mantenir el secret professional respecte de les dades de caràcter personal als que tingui que accedir i/o tractar amb el fi de cumplir amb els serveis contractats, tant durant com amb posterioritat a la finalització dels serveis. INFOSELF només podrà permitir l'accés a les dades a aquells empleats, expressament autoritzats, que tinguin la necessidad de conèixer-los per la prestació dels serveis contractats i que estaran vinculats per el deure de secret i seran informats respecte les seves obligacions i de les infraccions establertes por la legislació vigent en la materia.
• INFOSELF garantitza como a mínim, per a tots els seus tractaments i/o accesos a dades de caràcter personal, l'adopció de les mesures de seguretat de nivell bàsic indicades en el Títol VIII del RDLOP, així com qualsevol altres que li fossin imposades, d'índole tècnica i organitzatives, necessàries pper garantitzar la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Serà obligació del client indicar expressamente a INFOSELF la necessitat d'adoptar mesures de seguretat mitja i/o alta en el tractament de les dades de caràcter personal dels que el client és el responsable.
• INFOSELF garantitza que una vegada realitzada la prestació contractual, retornarà o destruirà les dades de caràcter personal, així com els suports físics que emmagatzemin dades personals, al client. No obstant, aquelles dades en els que la seva conservació resulti necessària per la satisfacció de les obligacions legals, es bloquejaran durant el període que procedeixi i es suprimiran una vegada finalitzat el plaç corresponent.
• En cas de que INFOSELF destini les dades a altres finalitats, les comuniqui o les utilitzi incumplint les condicions dels serveis contractats, serà considerat responsable del tractament, responent de les infraccions en que hagués incorregut personalment.
• El client garantitza a INFOSELF que les dades de caràcter personal han estat obtinguts observan les prescripcions legals establertes en la normativa relativa a protecció de dades de caràcter personal. INFOSELF no es fa responsable de l'incumpliment, per part del client de les obligacions derivades de la LOPD i normativa vigent en la part en que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionada amb la execució dels serveis contractats o amb qualsevol altre relació comercial amb INFOSELF.

11. Actualització de la Política de Protecció de Dades: INFOSELF GROUP*, pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment sense previ avís. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat per estar informat en tot moment de la informació que es recopila a través de la web i com la utilitzem.

INFOSELF GROUP està format per Infoself Girona, S.L, Infoself Sistemes, S.L., Infosoft Girona, S.L. i Infoself Olot, S.L.